088 - 0110390
Zoeken naar ...
Ferex
Verrassend onderzoek

Extra mogelijkheden voor beperking C02 en NOx ontdekt!

Onafhankelijk onderzoek toont aan

Verrassende resultaten komen naar voren uit een onafhankelijk onderzoek dat onlangs heeft plaatsgevonden naar de uitstoot van broeikasgassen bij de aanleg van tijdelijke wegen. Samen met onze onderzoek partners ontdekten wij een verborgen gebied wat essentieel kan bijdragen aan de AERIUS berekening voor stikstofdepositie. Een behoorlijke stap in de goede richting als het gaat om aanbestedingen.

Direct rapport downloaden?

VERBORGEN GEBIED

Traditioneel wordt uitsluitend de invloed van de uitstoot van stikstof ten gevolge van logistieke bewegingen in kaart gebracht voor het ‘scoren’ van projecten. In dit onderzoek is verder gekeken dan dat. Gebleken is dat ook de manier van leggen van tijdelijke wegen grote invloed hebben op de uitstoot van stikstof. Een factor die van grote invloed is op de uitstoot is de manier van cultuurtechnisch herstel welke noodzakelijk is om de percelen weer zo veel als mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Het toepassen van licht gewicht composiet rijplaten kan in bepaalde situaties er toe  bijdragen dat grondroeringwerkzaamheden kunnen worden beperkt of verminderd en soms zelfs niet nodig zijn, met positieve gevolgen door een verminderde uitstoot van onder andere stikstof.

Dit verborgen gebied is speerpunt geworden van de mogelijkheden om substantieel beter te scoren bij aanbestedingen.

AERIUS BEREKENING

In de huidige AERIUS berekeningen wordt geen rekening gehouden met de totale uitstoot (project breed). Wanneer het toepassen van lichtgewicht composiet rijplaten in situaties het verschil maken tussen optreden van grondtekorten (zetting onder rijbaan) en het zeer beperkt optreden van grondtekorten (zeer beperkte zetting, nagenoeg nihil), kunnen grote en diepe grondroerende werkzaamheden geminimaliseerd worden of achterwege blijven. In deze situaties kunnen emissies van CO2 en NOx geminimaliseerd worden met een factor van minimaal 4.

In de berekeningen in onderstaande tabel zijn we uitgegaan van bodem van zachte kleigrond.

REDUCTIE CO2 UITSTOOT

In het grote geheel, van logistieke bewegingen tot grondbewerking en het leggen van de platen, kan er met de inzet van composiet rijplaten een significante Co2 reductie gerealiseerd worden. Per kilo uitstoot bij de inzet van composiet rijplaten werd maar liefst 4,4 kilo aan Co2 uitstoot gemeten bij de inzet van traditionele stalen rijplaten.

HOE ZIT DAT MET STIKSTOF?

Ook naar de uitstoot van stikstof (NOx) is uitgebreid onderzoek gedaan. Zoals te zien in bovenstaande tabel behalen we ook hier resultaten die de moeite waard zijn! Per kilo uitgestoten stikstof bij een project uitgevoerd met composiet rijplaten werd 4 kilo gemeten bij gebruik van stalen rijplaten.

TIJDSBESPARING

Wij schreven het al eerder.. Wanneer projecten worden uitgevoerd met composiet rijplaten in plaats van stalen rijplaten valt er een enorme tijdsbesparing te behalen. Ook uit dit onafhankelijke onderzoek blijkt dat dit wel degelijk aan de orde is. Een rijbaan van composiet platen die in slechts 2 uur aangelegd kan worden neemt met de traditionele opbouw van stalen rijplaten al gauw 18 uur in beslag. En dit in exact dezelfde omstandigheden.

HERSTEL BODEMSTRUCTUUR

Na afloop van de werkzaamheden kan het demonteren en herstellen van de bodemstructuur beginnen. Composiet rijplaten worden verwijderd waarna de bodem volledig intact weer tevoorschijn komt. Bij de inzet van stalen rijplaten komen er nog veel herstelwerkzaamheden bij kijken die niet alleen bewerkelijk zijn maar ook tijdrovend. Uit het onderzoek kwam naar voren dat voor een gelijkwaardig project het verschil aanzienlijk is! De composiet platen leveren zo’n 3 uur werk op voor het totale proces ten opzichte van 13,5 uur aan werk voor een tijdelijke weg van stalen rijplaten.

Willem Bakker, onderzoeker bij Antea Group, concludeert het volgende: “Wanneer door het toepassen van licht gewicht composiet rijplaten vrijwel geen zettingen ontstaan, kunnen grondroerende werkzaamheden bij het cultuurtechnisch herstel geminimaliseerd worden. Dit zal zich naar verwachting voornamelijk kunnen voordoen in de betere draagkrachtigere gronden, zandgrond of rivier- en zeeklei mits onder een gunstige en relatief korte uitvoeringsperiode. Naast het grote voordeel aan behoud van bodemstructuur, behoud van draagkracht en dat de grondeigenaar het perceelsdeel eigenlijk direct weer in gebruik kan nemen, is er ook een zeer groot voordeel in besparing van emissies NOx, fijnstof en CO2.”

Willem Bakker en collega Andries Brandsma, Antea Group

We kunnen ons goed voorstellen dat u benieuwd bent naar alle resultaten in het rapport. Daarom biedt Ferex het rapport dan ook graag aan om deze kennis met u delen en samen verder te bouwen aan een schonere toekomst!

Download hier het rapport